Det här är vårt mål med arbetet

Agendan vi tar fram skall behandla elproduktion och eltransmission till havs samt tillhörande produkter och tjänster, t.ex. inom service, underhåll och logistik. Med fokus på kostnadseffektivitet och att uppnå konkurrenskraftiga priser för havsbaserad el, i dagens tal i storleksordning 55-60 öre per producerad kWh, skall agendaarbetet identifiera utmaningar och validera föreslagna satsningar utifrån den målsättningen liksom utifrån hur dessa satsningar kan bidra till den nationella omställningen till ett hållbart energisystem på ett så effektivt sätt som möjligt. Vidare är målet att de satsningar som föreslås skall bidra till att svensk industri kan utveckla en konkurrenskraftig hemmamarknad men också en framgångsrik exportindustri med hög innovationsförmåga som även bidrar till global energiomställning.

Genom konkurrenskraftiga priser möjliggör man också för den svenska elintensiva basindustrin att behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Agendan skall också identifiera och verifiera vad industrin kan göra, vill göra och måste göra för att nå de uppsatta målen. Agendans effektmål tar sikte på 2030 med en mer visionär bild för 2050. Agendan vill beskriva vägen och de delmål som måste uppnås för att nå framgång. Agendan skall slutligen också föreslå på vilket sätt och i vilken form föreslagna satsningar skall genomföras t.ex. gemensamt strategiskt innovationsprogram, FoU-projekt, forskningscentrum, utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram osv.

Är du intresserad av att veta mer om våra mål och visioner, se vår Innovationsagenda i länken nedan:

Strategisk Innovationsagenda för Vindenergi och Elnät till havs – Ett industriperspektiv