OffshoreVäst har läst Energimyndighetens ”Fyra framtider”

Energimyndigheten har presenterat fyra olika scenarier och dess dimensioner i det framtida Energi-Sverige. Med hjälp av modelleringar inom scenarierna kom man i en avslutande analys fram till följande generella slutsatser:

  • Samhällsplaneringen påverkar framtidens energianvändning – samordnad planering av infrastruktur och bebyggelse är av största vikt.
  • Sverige har stor potential för elexport – vi har goda förutsättningar för att producera el med låga utsläpp och till låga kostnader.
  • Transportsektorn knyts starkare till andra energisektorer i och med ökad elektrifiering av fordonsflottan, etablering av elvägar och ökad användning av biodrivmedel.
  • Forskning och innovation för en globalt hållbar framtid är en grundförutsättning.

Rapporten konstaterar alltså goda förutsättningar för stor export av el oavsett scenario och redan 2035 kan nettoexporten ligga i spannet mellan 20 och 40 TWh. Särskilt omnämnt är byggandet av konkurrenskraftig vindkraft i kombinaton med vattenkraft och ökad överföringskapacitet som möjliggörare, det nämns även att det kan bli möjligt att Sverige exporterar reglerkraft.

Det vore spännande att titta på om det skulle behövas nya affärsmodeller för att framgångsrikt sälja reglerkraft i den europeiska marknaden

I alla scenarion är elpriset väldigt beroende av det uppskattade priset för koldioxid, skillnaderna i produktionssystem har alltså inte samma inflytande över elpriset. Detta trots att produktionssystemen skiljer sig åt väsentligt i dessa fyra scenarion. Koldioxidprisets påverkan på Sverige har sin grund i Sveriges omgivning och dessa länders omställningstakt till mer förnybart. Omställningen i andra länder påverkar alltså också elpriset i Sverige.

Ytterligare en dimension skulle behövas för att utvärdera Sveriges energiframtid, detta eftersom omvärldens satsningar, utveckling och framdrift är avgörande även för vad som är lönsamt inom Sveriges gränser.

Havsbaserad vindkraft antas ha en högre produktionskostnad än kärnkraft och byggs därför inte utan stöd oavsett scenario. Det bedöms dock att alla produktionsslag skulle behöva någon form av stöd om det råder ett lågt elpris. I simuleringarna har det däremot kunnat konstateras att kostnaderna för stöd i ny elproduktion är låga! Tillgång och efterfrågan har mycket större inflytande på elpriset.

Så som det har tagits upp i agendan ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”, finner vi även i ”Fyra framtider” kraven för olika energislag att bidra med systemtjänster för elsystemets leveranssäkerhet när kärnkraften fasas ut. Mycket riktigt bedömer man att det finns teknisk potential för ett större bidrag från förnybar elproduktion till högre tillgänglighet, svängmassa och reaktiv effekt. EM:s rapport tyder på att detta kommer att förändras i takt med att EU:s gemensamma riktlinjer och nätföreskrifter för anslutning, marknad och drift träder i kraft.

Skulle man kunna tänka sig en mer aktiv roll från svensk sida för att få till framdrift i att utveckla potentialen från t.ex. vindkraften?

Marin energi finns endast med i viss utsträckning i det fjärde scenariot Vivace men nämns som en industrigren som har vuxit fram i detta framtidsscenario. Trots att man har identifierat att transportsektorn och energisektorn kommer att knytas ihop har marina transporter egentligen inte fått någon plats i de olika scenarierna. Marina transporter omnämns i analysen främst som en internationell fråga.

Vi välkomnar utifrån OffshoreVästs perspektiv att det framtida Energi-Sverige enligt Energimyndigheten, oavsett scenario, kräver kompetens inom forskning, innovation, demonstration och kommersialisering och att dessa delar aktivt kan utvecklas med hjälp av genomtänkta satsningar. Energiforskning och klimatfrågan går hand i hand och omställningen av energisystemet antas kräva internationell samverkan och utbyte.

Läs mer om Energimyndighetens ”Fyra framtider”