Om SIA Vindenergi till havs

Hållbar energiproduktion är en av de största globala samhällsutmaningarna. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra stort för att lösa den utmaningen. Svensk industri var tidigt ute med teknikutveckling för havsbaserad vind och har en gedigen kunskap genom hela livscykeln. Svenska företag är internationellt kända för stort ingenjörskunnande, innovationsförmåga samt en vilja att ligga i teknikens framkant i de branscher man satsar på. Även om vi de senaste åren hamnat lite på efterkälken ser vi goda förutsättningar för att en nationell kraftsamling där såväl branschens företag som nationella lärosäten och institut tillsammans med samhällets företrädare kan ge en positiv utveckling och bidra till en stabil, fossilfri energiförsörjning och framtida tillväxt för exportindustrin och inhemskt näringsliv.
Energimyndigheten pekar i sin rapport ”Teknologiska innovationssystem inom energiområdet” från december 2014 på ett scenario för 2030 med en årlig produktion av havsbaserad vindkraft på 30 TWh/år, vilket motsvarar cirka 20 % av den förväntade elkonsumtionen 2030.  Prof. Lennart Söder sammanfattar i rapporten ”På väg mot elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” från 2013 att det svenska elsystemet klarar minst 55 TWh (ca 40 % av elförbrukningen) förnybar elproduktion. En förutsättning för en expansion är att el från havsbaserad vind kan produceras till ett konkurrenskraftigt pris.
EU betonar i sin Energifärdplan 2050, att en av de viktigaste åtgärderna för att klara sin målsättning för minskning av CO2, är omställningen till förnybar energi samt att havsbaserad vindkraft från Nordsjön och Atlantområdet bedöms som en viktig produktionskälla och har potential att ge mer el åt Europa än någon annan teknik år 2050. Studier (genomförda av det tyska kraftbolaget EON) visar att Östersjön trots ca 10 % lägre medelvindar, ger förutsättningar för vindkraften att vara kostnadseffektivare än utbyggnaden i Nordsjön på grund av bl.a. grundare vattendjup, lägre våghöjder och kortare avstånd till land. Innovationer anpassade till Östersjöförutsättningar är möjligen en nyckel till svensk konkurrenskraft.