Vad är en strategisk innovationsagenda

En strategisk innovationsagenda är ett strategidokument som beskriver visioner, mål, strategier och hur man ska utveckla ett specifikt innovationsområde.  Den ska vara gemensamt framtagen av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

En agenda är alltså ett strategidokument i vilken aktörer i samverkan formulerar mål för hur man kan verka för att möta globala samhällsutmaningar. Därmed bör en agenda klargöra vad som krävs för att åstadkomma:

  • förnyelse av svenska styrkeområden (befintliga eller framväxande)
  • förändring av värdekedjor eller utveckling av nya värdekedjor
  • stärkande av samverkan mellan olika aktörer
  • gränsöverskridande kompetens-, teknik- och tjänsteutveckling

Satsning på strategiska innovationsagendor görs tillsammans av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas i enlighet med propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21). Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar att möta globala samhällsutmaningar med hållbara lösningar. Inom varje strategiskt innovationsområde bör detta ske genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse.

Under perioden 2013-2014 har VINNOVA och Energimyndigheten haft en gemensam utlysning om stöd till strategiska innovationsagendor. Under den här tiden välkomnades agendaprojekt inom ett flertal olika områden och utlysningen administrerades av VINNOVA.

Från och med den 7 januari 2015 har agendautlysningen sin hemvist hos Energimyndigheten och endast energirelevanta agendaprojekt beviljas stöd.