Vindenergi till havs viktig pusselbit för förnybart elsystem

”Vår långa, grunda Östersjökust lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft, och har bättre förutsättningar för vindkraft än på många håll i exempelvis Tyskland” skriver energiminister Ibrahim Baylan och Lise Nordin i en gemensam artikel på DN debatt den 27 mars. Vindenergi till havs längs med Östersjökusten pekas här ut som en av de viktigaste energislagen vid sidan av vattenkraften och bioenergi från skogen, för att nå ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år. Något som regeringen lyfter upp som sin huvudpunkt på energiagendan. Vidare föreslås en tydlig färdplan till målet som anger vilka politiska åtgärder som behöver genomföras samtidigt som de påpekar vikten av att man genom Energikommissionen når en bred och långsiktig politisk överenskommelse i energifrågan.

Läs artikeln här.